Make your own free website on Tripod.com

Νερό ζω με αυτό
Home Το σχολείο μας Που βρισκόμαστε Τα νέα μας Εκδηλώσεις Προγράμματα Π.Ε. Λαϊκή Παράδοση Links Επικοινωνία Οι Ζωγραφιές μας

 

 

                     

 

νερό, ζω με αυτό, δε ζω χωρίς αυτό

 

       

Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την συγχρηματοδότηση της Ενωμένης Ευρώπης υπό την διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
    ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

 

 

  Συνοπτική περιγραφή ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ προγρAμματος

Το παραπάνω πρόγραμμα Π.Ε. δομείται στον άξονα: διδασκαλία – ευαισθητοποίηση  συνδυάζοντας γνωστικές πληροφορίες διαθεματικής προσέγγισης, και εκτέλεση ποικίλων δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης.

Αναλυτικότερα,  θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουν τα παιδιά το νερό (γλυκό, υφάλμυρο. αλμυρό), την χρησιμότητα και τη χρήση του.

θα ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά για τον πολύπλευρο ρόλο του νερού (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό) Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού, τις τρεις καταστάσεις του.

Να ερευνήσουν τα προβλήματα ρύπανσης  του νερού, την επεξεργασία και τον καθαρισμό του πόσιμου νερού. Να μάθουν για τους Υγρότοπους .

Να μάθουν για το νερό μέσα από το παιγνίδι, μέσα από τα στοιχεία φυσικών επιστημών  – με τη μορφή πειραμάτων με απλά μέσα –, την ιστορία , την λογοτεχνία, την ποίηση , την ζωγραφική την μουσική, το θέατρο, την μυθολογία την λαϊκή μας παράδοση.

Να αποκτήσουν δεξιότητες με την ενεργεί συμμετοχή τους  στην συλλογή πληροφοριών, την συμμετοχή στην ομάδα, στην λήψη αποφάσεων,  στην καταγραφή προτάσεων,  στην ενημέρωση –ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και ενεργοποίηση τους καθώς και στην επεξεργασία και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Να διαμορφώσουν νέα πρότυπα ήθους και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το νερό είναι ένα θέμα άμεσο, καθημερινό, και ελκυστικό που αφορά όλα τα παιδιά του κόσμου.

Το ενδιαφέρον των παιδιών  για το νερό εξ αιτίας της  ύπαρξης στο χώρο του σχολείου μας του στοιχείου του νερού. (ποταμάκι, λιμνούλα)

Η ευκολία πρόσβασης στον κοντινό χείμαρρο , την ακτή.

 Γιατί η προστασία του νερού από όλους μας αποτελεί την καλύτερη επένδυση μας για το αύριο της ζωής στον πλανήτη μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί      

Να μάθουν να ορίζουν τι είναι νερό, πηγή, ποτάμι, λίμνη, υπόγεια νερά, ( νερό γλυκό υφάλμυρο, αλμυρό), υγροβιότοποι

Να εξηγούν φαινόμενα  όπως: «ο κύκλος του νερού», «τα τρία πρόσωπα (οι τρεις καταστάσεις) του νερού».

Να κατηγοριοποιούν θέματα όπως:  βροχή, σύννεφα, χιόνι…. και υποθέματα όπως: νερό και ρύπανση, νερό και φυτά, νερό και υγεία, νερό και παιγνίδι…

Να απαριθμούν οδηγίες για την καλή διαχείριση του νερού στο σπίτι, στην πόλη μας.

Να γνωρίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα  όπως: ανομβρία. λειψυδρία, φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή,  ρύπανση των νερών.

Να οργανώνουν δραστηριότητες οι ομάδες μεταξύ τους και μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας .

Να ερευνούν ένα θέμα όπως :το  πόσιμο νερό της πόλης μας. η ρύπανση της παραλίας μας…

Να συγκρίνουν καταστάσεις  όπως:καθαρές ακτές, όχθες-ζωή, σκουπίδια-δεν υπάρχει ζωή.

Να αποδεικνύουν φαινόμενα με τη βοήθεια απλών πειραμάτων.

Να ταξινομούν ενέργειες και δραστηριότητες.

Να αποδεικνύουν ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε ,ανάλογα με τις δυνάμεις μας πάντα στα προβλήματα του περιβάλλοντος και να υιοθετήσουμε πρακτικές βελτίωσης του.

Συναισθηματικοί

Να αποδέχονται τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων, να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και να είναι συναινετικοί.

Να υιοθετήσουν στάσεις και πρακτικές.

Να  εκτιμήσουν τις πολύπλοκες σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις  μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος

Να  αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης με την συμμετοχή και ενεργοποίηση στα κοινά.

Να αντιληφθούν το μέγεθος των κινδύνων που προκαλεί ο άνθρωπος με την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος και τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή μας.

Ψυχοκινητικοί

Να ανακαλύψουν την δυναμική οργάνωση του δικού τους σώματος μέσα από ποικίλες δραστηριότητες με το νερό.

Να μπορούν  να ανιχνεύσουν και να κατανοήσουν  το φυσικό περιβάλλον,(χώρος, χρόνος ρυθμός).

Να επικοινωνούν με το κοινωνικό περιβάλλον όπως:

-Να συνεργάζονται σαν μέλη μιας ομάδας  και να δρουν συλλογικά.

-Να είναι ικανά στο να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους και να  αναπτύσσουν επιχειρήματα.

-Να αναπτύξουν επιδεξιότητα  στο να χειρίζονται ένα θέμα π.χ. αλόγιστη κατανάλωση  του νερού στο σπίτι ή το σχολείο.

-Να αποκτήσουν επιδεξιότητα στο να ερευνήσουν προβλήματα ρύπανσης , σπατάλης και να μπορούν να  προβάλλουν την αξία του νερού σαν πολύτιμο αγαθό,  δώρο της φύσης, σαν πηγή ζωής .

-Να βρουν τρόπους για την προστασία του, να εργαστούν για τη λύση των προβλημάτων

Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους  με κατασκευές, παιχνίδια.

Κοινωνικοί:

        Ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης των μικρών μας μαθητών  με την συνεργασία, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία την ανταλλαγή απόψεων, την κριτική σκέψη, την ικανότητα παρατήρησης και σχεδιασμού.

      Ένταξη του παιδιού στην ομάδα με στόχο να λειτουργεί ως μέλος ισότιμο, υπεύθυνο και συνεργατικό

   Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, να έρθει σε επαφή με το ανθρωπογενές περιβάλλον και να συνεργαστεί μαζί του.

       Η κατανόηση των πολύπλοκων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος

        Περιβαλλοντικοί:

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το περιβάλλον αλλά και να συνειδητοποιήσουν την σχέση τους με αυτό.

Η συνειδητοποίηση , η ενεργοποίηση, η ενημέρωση  των  μικρών μας μαθητών ότι μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Να διαμορφώσουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον. 

Να υιοθετήσουν ένα σύνολο πρακτικών καθηκόντων, υποχρεώσεων και δράσεων για τη διατήρηση, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ‘Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Μέσα στην τάξη, καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος         

Παιγνίδια. Συζητήσεις ,διάλογος με τα παιδιά Δουλειά σε ομάδες. Δραματοποιήσεις, παιγνίδια ρόλων. Συνεντεύξεις. με επιστήμονες αλλά και απλούς ανθρώπους. Σύγκριση του σημερινού σύγχρονου νοικοκυριού με το παλιό.

Προτάσεις για την οικονομία του νερού στην καθημερινή οικιακή χρήση .

 

Κάνουμε απλά πειράματα με το νερό στη γωνιά των φυσικών επιστημών, εξάγουμε συμπεράσματα,  προτείνουμε λύσεις και  προβλέπουμε πιθανές μελλοντικές καταστάσεις.  

 Αναβίωση εθίμων, "Περπερούνα"

 Παιχνίδια με το νερό, αγώνες σκυταλοδρομίας, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, δημοτικοί χοροί, χορός των νερών, μουσική, τραγούδια.  

Κατανοούν την χρήση, την χρησιμότητα και την διαχείριση του νερού στην πράξη, πότισμα των φυτών, καθαριότητα της λιμνούλας, προσοχή στη χρήση.

-       Επισκέψεις στο φυσικό περιβάλλον (πηγές, ποτάμι, λίμνη, παραλία)  

Θα παρατηρήσουν με τις αισθήσεις τους  πηγές της Αγυιάς  όπου και προέρχεται το νερό της πόλης των Χανίων, στη συνέχεια το συγκρότημα δεξαμενών στη θέση Μετόχι Χαρωδιά και τέλος την δεξαμενή διανομής της πόλης μας (Δεξαμενή Αη- Γιάννη) , θα συλλέξουμε πληροφορίες από τον υπεύθυνο της ΔΕΥΑΧ. Θα παρατηρήσουμε τον  υγροβιότοπο της λίμνης, θα ανακαλύψουμε ζώα, έντομα, φυτά, πτηνά. Θα φωτογραφίσουμε τις πηγές ,την λίμνη, τις όχθες. Θα παίξουμε παιχνίδια ,θα ζωγραφίσουμε, θα συλλέξουμε υλικά, ιδέες και απόψεις.

                              Γιορτάσαμε την  "Παγκόσμια ημέρα  του Νερού" 22 Απριλίου 

 

Επισκεφτήκαμε το ποτάμι  του Πλατανιά, για  να  παρατηρήσουμε την κοίτη, τις όχθες τη ζωή στο ποτάμι,  το φωτογραφίσαμε , συλλέξαμε πληροφορίες,  συνεργαστήκαμε  με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πλατανιά και   ανταλλάξαμε απόψεις .  

Παρατηρήσαμε το χείμαρρο Κλαδισό  που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας.  εντοπίσαμε  τυχόν προβλήματα από σκουπίδια, ρύπανση από εργοστάσια, αναζητήσαμε  λύσεις .Ερευνήσαμε την παραλία της Ν. Χώρας,  παρατηρήσαμε  προβλήματα ρύπανσης από σκουπίδια, γυαλιά, πλαστικά.. Μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε,  προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις , απευθυνθήκαμε σε ειδικούς ,φορείς.

Επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό χωριό Γαβαλοχώρι και με τη βοήθεια των παιδιών του Νηπιαγωγείου ξεναγηθήκαμε σε πηγάδια, στέρνες και το λαογραφικό μουσείο του χωριού, παίξαμε παιχνίδια,  μάθαμε πως χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το νερό παλιά.  

 

 Επισκεφτήκαμε το Χημείο με δείγμα νερού από την βρύση του σχολείου για ανάλυση.Ανακαλύψαμε  τι μπορεί να περιέχει ένα ποτήρι νερό Παρακολουθήσαμε πως εργάζεται ένας χημικός.

Επίσης  παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα του Ναυτικού μουσείου Χανίων. "Ιάκωβος ο ζωγράφος" 

 

Επισκεφτούμε το αγγειοπλαστείο, δουλέψαμε πηλό.

Τέλος παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας σε ημερίδα που διοργανώσαμε στο σχολείο μας με  έκθεση φωτογραφιών ,εργασιών, θεατρικό δρώμενο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Περιβαλλοντική:

Η επιλογή του  παραπάνω θέματος ως αντικείμενο μελέτης και ενασχόλησης κρίθηκε σκόπιμη, καθώς αυτό   αποτελεί το βασικό συστατικό της ζωής, το οποίο πρέπει να  γνωρίσουν ,να έρθουν σε επαφή μαζί του, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση τους με αυτό να πάρουν θέσεις απέναντι στα προβλήματα του, να αναπτύξουν δημιουργική δράση, να αντιληφθούν την δυναμική ισορροπία της φύσης πώς καταστρέφεται και πώς μπορεί να αποσοβηθεί. Να υιοθετήσουν ένα σύνολο πρακτικών καθηκόντων, υποχρεώσεων και δράσεων για τη διατήρηση, την προστασία και την βελτίωση του.

 Κοινωνική:

 Το πρόβλημα της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων νερών εξ αιτίας της εκβιομηχάνισης (οικιστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, φυτοφάρμακα -λιπάσματα, θαλάσσιες μεταφορές -πετρελαιοκηλίδες, σταθμοί βιολογικού καθαρισμού.) παίρνει τραγικές διαστάσεις και η άνιση κατανομή και διαχείριση των υδάτινων πόρων απειλεί τον πολιτισμό μας σε σημείο ώστε να κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρών  μαθητών.

Μέσα από τις προσκλήσεις ειδικών, τις επισκέψεις, την συνεργασία με άλλα σχολεία,  την ανταλλαγή εργασιών, την αλληλογραφία, το σχολείο κάνει άνοιγμα προς την κοινωνία

Η επαφή με τους κοινωνικούς φορείς βοηθά στην εξοικείωση των παιδιών με τους πολύπλοκους θεσμούς των σύγχρονων κοινωνιών.

Η προσέγγιση των παιδιών με  την  Ακαδημαϊκή γνώση αλλά και  με τη λαϊκή σοφία των απλών ανθρώπων με συνεντεύξεις ,συζητήσεις.

Οικονομική:   Η  εκμετάλλευση του νερού για  την παραγωγή  ενέργειας  (υδροηλεκτρικά   έργα, φράγματα). Η χρήση του  στις καλλιέργειες επιφέρει  οικονομικά οφέλη για τον άνθρωπο.        

Πολιτισμική Το νερό είναι συνδεδεμένο με την ιστορία και την μυθολογία  της χώρας μας. Πλήθος στοιχείων βρίσκουμε στην λαϊκή μας παράδοση( έθιμα , παραδόσεις ,μαντινάδες, λαϊκά παιχνίδια, μύθοι, ιστορίες ,παραμύθια) αλλά και στην ιστορία.(αρδευτικά συστήματα, αποχετευτικά,όπως αυτό της Κνωσού.)Επίσης με επιστήμες όπως βιολογία, ιατρική (ιαματικά νερά)

ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ: Να γνωρίσουν τα παιδιά το νερό της πόλης μας( πηγές, ποτάμια, λίμνες, ρέματα, υπόγεια νερά), ως  πολύτιμο αγαθό το οποίο επιβάλλεται να διαφυλάξουμε ,από την ρύπανση εξ αιτίας της εκβιομηχάνισης, την  απόρριψη  των λυμάτων , την αλόγιστη χρήση γιατί οι υδροφόροι ορίζοντες δεν είναι ανεξάντλητοι, την  υπεράντληση,

ΕΘΝΙΚΗ: Σαν Μεσογειακή χώρα θα πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα του νερού, η οποία δεν είναι καλή, εξ αιτίας της  ρύπανσης του νερού από την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Να κατανοήσουμε ότι το νερό εξαντλείται

Να καταλάβουμε ότι με τις αλόγιστες επεμβάσεις στη φύση όπως αποξηράνσεις ,αρδεύσεις, αλλαγή της κοίτης ενός ποταμού, φράγματα ,αλλοιώνουμε την εικόνα της χώρας μας με καταστροφικές συνέπειες γι αυτή. ανατρέπεται η ισορροπία της φύσης και οδηγούμεθα σε οικολογική κρίση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ:Η ανεπάρκεια του νερού, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων  αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα .Γνωρίζουμε στα παιδιά τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη του νερού σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας.

 

 

.